کمی با محتوای تورات و انجیل آشنا شویم

پیامبران از نگاه عهدین (عهد قدیم و جدید) بخشی از ترجمه البیان مرحوم خوئی ۱٫ آدم و حوا از نظر تورات‏ خداوند به آدم اجازه داد که از میوه‏ها...