خبر شهادت در هنگام تولد//برگرفته از منابع اهل سنت

اسماء بنت عمیس می گوید: وقتی امام حسین(ع) متولد شد، رسول خدا (ص) آمد. فرمود: اسماء! پسرم را بیاور! من کودک را در پارچه سفیدی پیچیدم و به حضرت دادم. حضرت در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت؛ بعد در حالی که او را در دامن خود گذاشته بود گریست. گفتم: پدر و مادرم فدایت چرا گریه می کنی؟ فرمود: برای این پسرم. گفتم: او در همین ساعت متولد شده و تو برایش گریه می کنی؟ فرمود: آری ای اسماء! گروه سرکشی...