خدا نگذره ازت حرمله//روضه شب هفتم محرم ۹۷

دیدن کلیپ خدا نگذره ازت حرمله گرفته سرش از تنش فاصله... با نوای برادر