شد خراسان یا رضا غرق غم و عزای تو//شهادت امام رضا(ع)

دیدن کلیپ شد خراسان یا رضا غرق غم و عزای تو، مادرت زهرا عزا کرده به پا برای تو با نوای برا