بخشی از مقتل حضرت علی اصغر(ع)//برگرفته از مقتل قمقام زخار

⚫️ بخشی از مقتل حضرت علی اصغر(ع) از مقتل قمقام زخار و صمصام بتار از مقاتل خوب قرن سیزدهم اثر شاهزاده حاج فرهاد میرزا معتمد الدوله صفحات ۵۲۷ و ۵۲۸   ↙️پس امام صلی الله علیه آمده در مقابل سرادق جلالت اندکی بنشست و کودک صغیر خویش عبدالله را که از رباب بود و در بعضی روایات به علی اصغر تعبیر کرده اند و هنوز شیرخواره بود در کنار گرفت چنانکه وداع بازپسین کند و به روایت سبط ابن جوزی عبدالله را د...