یارب مرا بخر که ز دنیا بریده ام

یا رب مرا بخر که ز دنیا بریده ام جز درد و غم در این دو سه روزه ندیده ام تاریک بود شام جهانم تمام عمر در حسرت رسیدن صبح و سپیده ام حالا که خط زدند همه نام من، بدان من نیز جز تو روی همه خط کشیده ام تو پرده از گناه و خطایم نزن کنار با آن که من حجاب حیا را دریده ام آیات مهر و قهر تو را خواند جبرئیل تنها من آیه کرمت را شنیده ام دیگر مرا خطاب نکنی با عتاب خود من طعم عشق و کام وصالت چشیده ام دست مرا ب...