دوست ندارند فهم سیاسی جامعه رشد پیدا کند

یکی از موضوعاتی که در زمان انتخابات بسیار مهم می باشد و متاسفانه می توان گفت کمتر درباره آن فکر و صحبت می شود «فرهنگ سیاسی» جامعه است. مسئله‌ای که به طور حتم می‌توان آن را  یکی از محورهای با اهمیت در زمینه حرکت مردم به سمت انتخاب درست و اصلح دانست چرا که به دور از از هیاهوهای انتخاباتی و وعده های همیشگی که این روزها به مردم داده می شود، برنامه‌ها و رویکردهای ک...