آیا هر ابراز پشیمانی‌ای را باید پذیرفت؟

پاسخی به سخنان سیدحسن آقامیری  آیا هر ابراز پشیمانی‌ای را باید پذیرفت؟ دکتر حسین محمدی فام