کلمات قصار نهج البلاغه//شماره ۹

کلمات قصار نهج البلاغه ۹ جناب آقای دکتر محمدی فام جلسه نهم، مورخ ۹۷/۳/۹ “برای دریافت صوت کلمات قصار شماره نه