مختصری پیرامون «بداء»

تعریف لغوی بداء : «بداء» با الف ممدوده بر وزن «سَماء» اسم مصدر و مشتق از «بدو» به معناى ظاهر شدن و آشکار گشتن و نیز به معناى رأى جدید است یعنى شخصى در گذشته رأى نادرستى داشت ولى هم اکنون رأیى پسندیده را گزینش کرده است. علاوه بر این ها به معناى علم پیدا کردن به امر مجهول هم به کار رفته است.  در حقیقت بداء دو معنا دارد: ۱٫ «بَدَأَ الاْءَ...