بابات دیگه بابا نمیشه…کلیپ شب جمعه

دیدن کلیپ ببین مردنم رو، زمین خوردنم رو، بابات دیگه بابا نمیشه با نوای برادر حسی...