ناموس کردگار//روضه شب دوم محرم ۹۷

دیدن کلیپ با صد جلالت و شرف و عزت و وقار آمد به دشت ماریه ناموس کردگار... ب...